Reklamacje

Gwarancja udzielana na towar wynosi 2 lata. 

Towar podlegający reklamacji to towar, którego jakość lub ilość różni się od ustalonych lub standardowych warunków. 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Kupujący jest zobowiązany zabezpieczyć towar w taki sposób, aby nie uległ on dalszemu uszkodzeniu. 

Reklamacja może zostać rozpatrzona wyłącznie po dostarczeniu zgłoszenia reklamacyjnego drogą pocztową w formie przesyłki pocztowej adresowanej na adres siedziby Sprzedawcy wraz z reklamowanym towarem, chyba że Sprzedawca i Kupujący uzgodnią inny sposób rozpatrzenia reklamacji (np. drogą telefoniczną). 

W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać datę otrzymania towaru, numer zamówienia, rodzaj towaru, ilość reklamowanego towaru, opis wady oraz żądanie Kupującego (preferowaną formę uznania reklamacji: usunięcie wady, wymiana towaru, obniżka ceny lub odstąpienie od umowy). W przypadku niepełności wymaganych danych czas rozpatrzenia reklamacji przedłuża się o okres potrzebny do uzupełnienia brakujących danych. 

Oczywiste wady i wady możliwe do stwierdzenia przy kontroli towaru Kupujący jest zobowiązany reklamować natychmiast w momencie odbioru towaru, w późniejszym czasie nie będą rozpatrywane. 

W przypadku nieuznania reklamacji towar zostanie odesłany Kupującemu po opłaceniu przez Kupującego kosztów ponownej dostawy (w formie przelewu bankowego na rachunek Sprzedawcy z podaniem numeru zamówienia w tytule płatności). 

Nie będą uznawane reklamacje towaru uszkodzonego w wyniku niewłaściwego używania, przechowywania, itp.

Czas na rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku szczególnie skomplikowanych reklamacji (np. wymagających zasięgnięcia specjalistycznej opinii) czas na rozpatrzenie reklamacji może zostać przedłużony do 60 dni, o czym Kupujący zostanie poinformowany w terminie do 30 dni od zgłoszenia reklamacji.


Nasze pozostałe projekty: