Regulamin sklepu internetowego dlamalychodkrywcow.pl

1. Postanowienia wstępne

Sklep internetowy dlamalychodkrywcow.pl jest prowadzony przez spółkę Babyonline, s.r.o., IČ (numer identyfikacyjny spółki): 28296770, z siedzibą Brno - Řečkovice, Lacinova 1860/6, kod pocztowy 62100 zapisaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, dział C, wpis 59365, polski numer NIP PL5263261717 (zwaną w dalszej części także „Sprzedawcą“).

Regulamin sklepu internetowego regulują obowiązujące przepisy prawa Republiki Czeskiej.

Niniejszym Regulaminem stanowiącym część Umowy sprzedaży (przez Umowę sprzedaży rozumie się na potrzeby tego stosunku prawnego zamówienie potwierdzone przez Sprzedawcę) objęte są wszystkie produkty dostarczane osobom fizycznym i prawnym (Kupującym).

Wszystkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej w postaci umowy zawartej między stronami. Postanowienia zawarte w takiej umowie mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu. Postanowienia zawarte w Regulaminie mają pierwszeństwo przed właściwymi normami dyspozytywnymi Kodeksu cywilnego (ustawa nr 89/2012 Dz.U. Rep. Czeskiej).

W przypadku, gdy umowa sprzedaży nie zostanie zawarte w formie pisemnej, za integralną część umowy zawartej w formie ustnej uznaje się niniejszy Regulamin.

2. Sposób składania zamówień

Towar można zamówić bez konieczności rejestracji w sklepie internetowym.

W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.

Produkt zostanie umieszczony w koszyku. Kupujący może kontynuować zakupy, przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów. Po zakończeniu procesu wyboru produktów należy przejść do „Koszyka” i złożyć zamówienie postępując zgodnie z instrukcją.

Poprzez złożenie zamówienia Kupujący potwierdza wiążący charakter zamówienia oraz akceptuje niniejszy Regulamin sklepu internetowego.

Zawarcie umowy między Sprzedawcą a Kupującym następuje z chwilą wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, które wysyłane jest pocztą elektroniczną na adres mailowy Kupującego, ewentualnie z chwilą doręczenia przedmiotu zamówienia Kupującemu przez Sprzedawcę. Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji nie należy mylić z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji podana jest suma zamówienia, wykaz zamówionych produktów wraz z ilością oraz koszty dostawy i pakowania.

3. Formy płatności

Dostępna forma płatności to tradycyjny przelew bankowy. Po otrzymania zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu numer rachunku i numer zamówienia, który należy podać w tytule płatności. Towar należy opłacić przed wysyłką zamówienia. Po otrzymaniu płatności Sprzedający wysyła Kupującemu zamówienie, a na jego adres mailowy wysyła potwierdzenie o nadaniu zamówienia. Należy pamiętać o podaniu właściwego numeru zamówienia w tytule płatności w celu identyfikacji płatności.

4. Sposób dostawy zamówienia

Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni (czas przygotowania i wysłania zamówienia przez Sprzedawcę) od momentu uznania rachunku Sprzedawcy kwotą zamówienia, chyba że ustalono inaczej.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie czasu realizacji zamówienia z powodu zadziałania tzw. siły wyższej (w szczególności katastrofy naturalnej, strajku, wybuchu wojny, pożaru, przeszkody publicznoprawnej, przeszkody uniemożliwiającej dostawę). Po ustąpieniu przeszkody wynikającej z działania tzw. siły wyższej Sprzedawca dostarcza Kupującemu zamówienie w terminie dodatkowym, wynoszącym 5 dni roboczych.

Zamówienie jest dostarczane w sposób wybrany przez Kupującego w momencie składania zamówienia do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony:
- za pośrednictwem firmy kurierskiej (Kurier Poczty Polskiej S.A., paczka pocztowa),
- do wybranego przez Kupującego paczkomatu In Post,
- do wybranego przez Kupującego punktu („Odbiór w punkcie” Poczty Polskiej S.A.),
- do wybranego przez Kupującego punktu („Paczka w Ruchu”).
Ceny i szczegóły form dostawy dostępne są w zakładce „Formy dostawy”.

W przypadku nieodebrania zamówienia przez Kupującego w terminie do 30 dni od wysłania wezwania do odbioru, Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy karę umowną w wysokości 25% kwoty zamówienia. Obowiązek zapłaty kary umownej nie ma wpływu na prawo do odszkodowania za szkody.

W przypadku nieodebrania zamówienia przez Kupującego do 6 miesięcy od wysłania wezwania do odbioru, Sprzedawca ma prawo po upływie tego terminu dowolnie dysponować towarem będącym przedmiotem zamówienia.

5. Ceny

Na stronie internetowej sklepu internetowego dlamalychodkrywcow.pl podane ceny zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy jest doliczany w momencie składania zamówienia, w zależności od wybranego sposobu dostawy. Wraz z zamówieniem Kupującemu zostanie wysłana faktura za zamówienie.

6. Warunki gwarancji i reklamacji

Gwarancja udzielana na towar wynosi 2 lata.

Towar podlegający reklamacji to towar, którego jakość lub ilość różni się od ustalonych lub standardowych warunków.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Kupujący jest zobowiązany zabezpieczyć towar w taki sposób, aby nie uległ on dalszemu uszkodzeniu.

Reklamacja może zostać rozpatrzona wyłącznie po dostarczeniu zgłoszenia reklamacyjnego drogą pocztową w formie przesyłki pocztowej adresowanej na adres siedziby Sprzedawcy wraz z reklamowanym towarem, chyba że Sprzedawca i Kupujący uzgodnią inny sposób rozpatrzenia reklamacji (np. drogą telefoniczną). W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać datę otrzymania towaru, numer zamówienia, rodzaj towaru, ilość reklamowanego towaru, opis wady oraz żądanie Kupującego (preferowaną formę uznania reklamacji: usunięcie wady, wymiana towaru, obniżka ceny lub odstąpienie od umowy). W przypadku niepełności wymaganych danych czas rozpatrzenia reklamacji przedłuża się o okres potrzebny do uzupełnienia brakujących danych.

Oczywiste wady i wady możliwe do stwierdzenia przy kontroli towaru Kupujący jest zobowiązany reklamować natychmiast w momencie odbioru towaru, w późniejszym czasie nie będą rozpatrywane.

W przypadku nieuznania reklamacji towar zostanie odesłany Kupującemu po opłaceniu przez Kupującego kosztów ponownej dostawy (w formie przelewu bankowego na rachunek Sprzedawcy z podaniem numeru zamówienia w tytule płatności).

Nie będą uznawane reklamacje towaru uszkodzonego w wyniku niewłaściwego używania, przechowywania, itp.

Czas na rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku szczególnie skomplikowanych reklamacji (np. wymagających zasięgnięcia specjalistycznej opinii) czas na rozpatrzenie reklamacji może zostać przedłużony do 60 dni, o czym Kupujący zostanie poinformowany w terminie do 30 dni od zgłoszenia reklamacji.

7. Odstąpienie od umowy

Kupującemu przysługuje na podstawie właściwych postanowień Kodeksu cywilnego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni od momentu wydania rzeczy. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadkach podanych w § 1837 Kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej.

W celu wykluczenia wątpliwości stanowi się, że nie ma możliwości odstąpienia od umowy rejestracji w sklepie internetowym, jeżeli w wyniku rejestracji dochodzi do realizacji zobowiązań przez Sprzedawcę, prowadzącego sklep internetowy.

Formularz odstąpienia od umowy znajduje się na końcu Regulaminu.

Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Kupujący.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego Sprzedawca po należytym zwrocie towaru przez Kupującego (osobiście lub w formie przesyłki) zwraca Kupującemu cenę sprzedaży pomniejszoną o koszt dostawy towaru, przy czym zostanie policzony najniższy koszt dostawy z dostępnych form dostawy, w terminie do 14 dni od odstąpienia od umowy w formie przelewu bankowego na rachunek Kupującego.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego Kupujący nie może zwrócić towaru z opcją zwrotu ceny sprzedaży za pobraniem, wyłącznie w sposób podany w powyższym postanowieniu Regulaminu.

Formularz odstąpienia od umowy:

Babyonline, s.r.o., Lacinova 1860/6,
62100 Brno - Řečkovice,
Republika Czeska

Dotyczy: Odstąpienie od umowy

Oświadczam, że niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następującego towaru………………………………………………………………………………….…………………. .

Data złożenia zamówienia: …………….………….. . Data otrzymania towaru: …….…….…..……….… .

Imię i nazwisko Kupującego: ……………………………………..……………….

Adres Kupującego: ……………………………………………………………….………

8. Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych regulują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz ustawa nr 110/2019 Dz.U. Republiki Czeskiej o przetwarzaniu danych osobowych.

Kupujący przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na gromadzenie przez Sprzedawcę i przetwarzanie przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji i ewidencji umowy sprzedaży.

Kupujący potwierdza, że został pouczony o przysługujących mu prawach w myśl postanowienia § 11 ustawy nr 101/2000 Dz.U. Rep. Czeskiej o ochronie danych osobowych.

Kupujący potwierdza, że został poinformowany o przysługujących mu prawach w rozumieniu ustawy RODO.

9. Pozostałe prawa i obowiązki stron

Prawo własności towaru przechodzi na Kupującego z chwilą zapłacenia całej sumy ceny sprzedaży towaru.

Sprzedawca nie jest w stosunku do Kupującego związany żadnym kodeksem etyki i zachowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu cywilnego.

Organem właściwym do pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich wynikających z umowy sprzedaży jest Česká obchodní inspekce (pol. Czeska Inspekcja Handlowa), z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 1 20 00 Praha 2, IČ: 00020869, adres strony internetowej: http://www.coi.cz.

Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na mocy licencji na prowadzenie działalności gospodarczej. Kontrole w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach swojej właściwości przeprowadza urząd ds. licencjonowania działalności gospodarczej. Nadzór w zakresie ochrony danych osobowych wykonuje Urząd ds. Ochrony Danych Osobowych. Česká obchodní inspekce (pol. Czeska Inspekcja Handlowa) wykonuje w określonym zakresie między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Dz. U. Republiki Czeskiej, o ochronie praw konsumentów, w brzmieniu późniejszych przepisów.

Kupujący bierze na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu treści § 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego.

Sprzedawca nie obciąża Kupującego kosztami komunikacji na odległość, jeżeli Kupujący pokrywa koszty zapewnienia sobie dostępu do sieci internetowej, przy czym w ramach komunikacji ze Sprzedawcą nie jest naliczana żadna podwyższona stawka.

10. Dane kontaktowe

MUDr. Jana Martincová
E-mail: info@babyonline.cz
Telefon komórkowy: +420 603 522 881
Vydavatelství Babyonline
IČ: 282 96 770.


Nasze pozostałe projekty: