Blisko

Zasady przetwarzania danych osobowych

Warunki ochrony danych osobowych

I. Postanowienia podstawowe

Administratorem danych osobowych jest zgodnie z art. 4 punkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego w dalszej części RODO, spółka Babyonline, s.r.o., z siedzibą pod adresem Brno - Řečkovice, Lacinova 1860/6, kod pocztowy 62100, IČ (Nr id. spółki): 28296770, wpisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, dział C, wpis 59365 (zwana w dalszej części Administratorem).

Dane kontaktowe Administratora:
adres: Babyonline, s.r.o., Lacinova 6, 621 00 Brno, Republika Czeska
email: info@babyonline.cz
telefon: +420 603 522 881

Przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych; osobą fizyczną możliwą do zidentyfikowania jest osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały mu udostępnione przez Ciebie lub dane osobowe, które Administrator uzyskał w związku z realizacją Twojego zamówienia.
Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

III. Podstawy prawne oraz cel przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- realizacja umowy zawarta między Tobą a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
- Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w szczególności wysyłania informacji handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U. Rep. Czeskiej, o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

- realizacja Twojego zamówienia oraz wypełnienie obowiązków prawnych wynikających ze stosunku umowy między Tobą i Administratorem; przy składania zamówienia wymagane jest podanie danych osobowych, które są niezbędne do należytej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe); podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych umowa nie może zostać zawarta ani wykonana,
- wysyłanie informacji handlowych oraz realizacja innych działań marketingowych w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumienia art. 22 RODO. Wyrażasz zgodę na ten typ przetwarzania.

IV. Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe:

- przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych wynikających ze stosunku umowy między Tobą a Administratorem oraz do realizacji roszczeń i praw wynikających z umowy (przez okres 10 lat od zakończenia stosunku umowy),

- przez okres do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowy na potrzeby marketingu, najdłużej przez okres 3 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

Po upływie okresu przechowywania danych osobowych Administrator usuwa dane osobowe.

V. Odbiorcy danych osobowych (Poddostawcy Administratora)

Odbiorcami danych osobowych są:

- osoby biorące udział w dostawie towaru / usług / realizacji płatności na podstawie umowy,
- dostawcy usług zapewniających obsługę i działanie sklepu internetowego oraz innych usług związanych z działaniem sklepu internetowego,
- dostawcy usług marketingowych,
na potrzeby rozliczana dokumentów księgowych zgodnie z umową lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie:
- imię i nazwisko,
- adres pocztowy,
- dane do faktury,
- adres e-mail,
- numer telefonu,
- dane rachunku bankowego,
- dane o przedmiocie umowy Administratora.

Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do krajów trzecich (do krajów spoza UE) ani organizacjom międzynarodowym.

VI. Twoje prawa

Zgodnie z postanowieniami RODO masz:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
- prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO lub do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
- prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,
- prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO,
- prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO oraz
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgłoszone w formie pisemnej na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres mailowy Administratora podany w art. III Polityki Prywatności.

Ponadto masz prawo złożyć skargę do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia, że zostało naruszone Twoje prawo do ochrony danych osobowych.

VII. Warunki zabezpieczenia danych osobowych

Administrator oświadcza, że wdrożył wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

Administrator wdrożył środki techniczne w celu zabezpieczenia systemów przechowywania danych (login, hasło, program antywirusowy oraz firewall) oraz systemów przechowywania danych osobowych w formie pisemnej (zamknięte pomieszczenie).

Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

VIII. Postanowienia końcowe

Wysyłając zamówienie za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia potwierdzasz, że zapoznałeś/aś się z Polityką Prywatności i ochrony danych osobowych. Zaznaczając pole zgody potwierdzasz, że zapoznałeś/aś się z Polityką Prywatności i akceptujesz jej treść w całej rozciągłości.

Administrator ma prawo zmienić postanowienia Polityki Prywatności zgodnie z przepisami prawa. Nową wersję Polityki Prywatności opublikuje na swojej stronie internetowej oraz wyśle nową wersję Polityki na Twój adres mailowy, udostępniony przez Ciebie Administratorowi.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 roku.


Nasze pozostałe projekty: